Solumus Sp. z o.o.

Solumus Sp. z o.o.

Od 16 maja 2016 roku na polskim i europejskim rynku paliwowym zaczęło funkcjonować nowe przedsiębiorstwo – Solumus Gas Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Firma ta figurująca wcześniej w KRS jako Tesla Sp. z o.o. nadal miała zajmować się dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań biznesowych w sektorze paliwa płynnego, biopaliwa, LPG i paliw ciężkich. Jednak jak się okazało, nie była to jedyna modyfikacja dotycząca spółki. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w kwestiach dotyczących rozwiązań technologicznych przedsiębiorstwa.

Jakie zmiany wprowadził nowy system?


Oprogramowanie Comarch ERP Altum sprawiło, że Solumus Gas stała się spółką bardziej nowoczesną, dostosowaną do szybszej realizacji procesów zakupowych. Automatyzacji uległo wiele wewnętrznych procesów, a wbudowane narzędzia systemu pozwalają na ich udoskonalanie. W dalszym ciągu pomagamy Solumus Gas i kontynuujemy współpracę w ramach zawartej umowy serwisowej.
  • Łatwiejsze zintegrowanie księgowości oraz prowadzenie gospodarki magazynowej na podstawie różnych jednostek miar oraz grup produktowych.
  • Rejestracja kosztów logistycznych, faktur i korekt.
  • Prostota dokonywania wycen kontraktów, zleceń oraz zbierania oświadczeń klientów.
  • Poprawa komunikacji z klientami i możliwość kontroli nad użytkownikami.
  • Odwzorowanie najważniejszych procesów handlowo-magazynowych.
  • Spójność stałej ewidencji systemowej z rzeczywistymi transakcjami.
  • Kompletne rejestrowanie obrotu towarami objętymi akcyzą oraz opłatą paliwową i możliwość bieżącej kalkulacji akcyzy należnej.
  • Kontroling poprawności generowanych dokumentów w procesach BPM.

Korzyści z Comarch ERP Altum zatankowane do pełna


Comarch ERP Altum niezbędnym olejem napędowym

Branża paliwowa to jedna z najbardziej wymagających dziedzin gospodarki. Specyfika biznesowa sprawiła, że właściciele Solumus Gas zaczęli poszukiwać elastycznego rozwiązania do obsługi importu paliwa spoza Unii Europejskej oraz zarządzania rozbudowaną siecią powiązań (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawa). Wielofirmowa struktura spółki doprowadziła do konieczności jak najszybszego uregulowania gospodarki magazynowej, zaspokojenia zapotrzebowania na dostosowanie wycen oraz mechanizmów rejestracji koncesji.

Nieustanny rozwój biznesu Solumus Gas wymagał innowacji, które ułatwiłyby i zwiększyły efektywność zarządzania całej spółki. W odpowiedzi na zapotrzebowania zarządu zaproponowaliśmy zintegrowane oprogramowania do obsługi przedsiębiorstwa – Comarch ERP Altum. Nowy system miał integrować się z księgowością oraz umożliwić natychmiastowe regulację wycen, mechanizmów rejestracji koncesji.

Odpowiedź na zmiany w biznesie paliwowym

Nasz zespół pod przewodnictwem Artura Wypycha zaproponował szeroki wachlarz funkcjonalności, które miały ułatwić wykonywanie codziennych obowiązków przez pracowników Solumus Gas. Za sprawą wdrożenia Comarch ERP Altum zostały wprowadzone indywidualne mechanizmy rejestracji umów i kontraktów handlowych zawieranych z kontrahentami. Dokumenty ofert dostosowano do formularza kontraktu zakupowego, który pozwala na wskazanie artykułów wiodących, z oszacowaniem ilości i możliwych odchyleń od jego realizacji. Zmianie uległ także wygląd kontraktu oraz jego parametry, które zostały dostosowane do potrzeb konkretnych działów. Podczas wdrożenia udostępniono rozwiązanie jakim jest kalendarz notowań kursów paliw na rynkach międzynarodowych. Stworzono integrację online z bazą danych agencji Bloomberg, która umożliwia zaczytywanie notowań giełdowych.

Na potrzeby Solumus Gas przygotowano indeksy cenowe, które w sposób automatyczny są wyliczane z zaimportowanych kwotowań i fixingów. Każdy z nich uzyskiwany jest na podstawie algorytmów opierających się na zdefiniowanych makrach i operacjach matematycznych. Wprowadzone kursy walut i wyliczone indeksy cenowe dają formuły cenowe składające się z dowolnej liczby elementów. Mogą być szacowane według przyszłych wartości, do momentu wprowadzenia w systemie rzeczywistych wysokości. Wartość formuły oznaczona jest kolorem zielonym jako niezakończona. W ten sposób jest się w stanie wykorzystywać je do określania cen widniejących na kontraktach zakupowych i sprzedażowych. Dodatkowo, oprogramowanie sprawiło, że można harmonogramować ilości odbieranych produktów przez klientów wg ustalonych strategii.


" Wdrożenie w Solumus Sp. z o.o. było jednym z największych wyzwań w mojej dotychczasowej karierze zawodowej. W pierwszej kolejności musiałem zaznajomić się ze specyfiką branży paliwowej i obowiązujących w niej zasad. Pojmując tę wiedzę mogłem dopiero zasiąść do swojej pracy.
Nasze prace zakończyły się sukcesem. Kierownicy sprzedaży otrzymali większą możliwość kontroli nad użytkownikami. Udało się w pełni odwzorować procesy handlowo-magazynowe. Poprawiliśmy także spójność między ewidencją systemową, a rzeczywistymi transakcjami. Klient uzyskał możliwość bardzo szczegółowej kontroli poprawności generowanych dokumentów w procesach BPM. Dzięki temu może je zastosować na wielu płaszczyznach swojej działalności. Należy zwrócić uwagę na wielofirmowość przedsiębiorstwa. "

Artur Wypych, Teneso sp. z o.o.

Comarch ERP Altum dopasowany do wewnętrznej struktury firmy

Dla branży paliwowej kluczową kwestią jest obsługa mechanizmów kontrolujących gęstość paliw. Każdy towar ma zawsze zdefiniowane minimum dwie jednostki – masę oraz objętość. Karta towaru zawiera zapisane przeliczniki referencyjne każdej z wartości. Specyfika produktów sprawia, że mogą być one różne w zależności od temperatury. Za sprawą tej funkcjonalności możliwa jest zmiana przeliczników w locie, niezależnie od rodzaju transakcji. Tym sposobem nie sposób zatwierdzić dokumentu bez naniesienia rzeczywistych wartości masy, gęstości oraz objętości. Oznacza to nie tylko zmianę danych statystycznych tego elementu, ale także modyfikację jednostki magazynowej, jeśli sprzedaż lub zakup jest w jednostce innej niż podstawowa.

Łatwiejsze stało się prowadzenie polityki zarządzania przepływami finansowymi w całym przedsiębiorstwie. Zdecydowanej poprawie uległa integracja dokumentów zakupowych, tj. z dostawcami, jak i sprzedażowych, czyli z kupującymi. Wdrożony mechanizm Obiegu Dokumentów ułatwił przepływ tych informacji. To narzędzie pozwala na zarządzanie obecnym przepływem pracy w Solumus Gas, ale także tym planowanym w przyszłości. Możliwe stało się katalogowanie skanów dokumentów w repozytoriach. Wprowadzono także funkcjonalności dotyczące ewidencji poczty wychodzącej oraz przychodzącej, wraz z przesyłkami rejestrowanymi i za potwierdzeniem odbioru. Oprócz tego internetowa obsługę klienta zmodyfikowano do potrzeb branży paliwowej.

" System Comarch ERP Altum zmienił mechanizm i kulturę naszej codziennej pracy. Po rozeznaniu na rynku rozwiązań informatycznych zdaliśmy sobie sprawę, że Comarch ERP Altum to jedyne oprogramowanie dopasowane do naszych potrzeb. Wysoka elastyczność oraz możliwość dokonania automatyzacji naszych wewnętrznych procesów skłoniła nas do zaufania zespołowi Artura Wypycha. W najbliższym czasie planowana jest pełna integracja online z bazami paliw i terminalami gazowymi , co umożliwią nam narzędzia Comarch ERP Altum. "

Piotr Solka
Wiceprezes Zarządu Solumus GAS

Ewidencja kontraktów zakupowych

Funkcjonalność oparta o dokumenty ofert. Definiują artykuły wiodące, a pod każdy (w zależności od dat kontraktu) są z automatu tworzone linie harmonogramu na koniec każdego miesiąca. Każdy artykuł wiodący może mieć przypisaną dedykowaną cenę stałą lub dedykowaną formułę cenową. Część parametrów w momencie wprowadzania artykułu wiodącego system z automatu definiuje numer kontraktu zakupowego (numer obcy) jako nową wartość klasy cechy kontrakt zakupowy. Definiowanie kontraktów umożliwia pełną elastyczność parametrów kontraktu w zależności od wymagań danego działu. Zawiera wiele szczegółów parametru kontraktu.

Wartości kwotowań giełdowych i integracja z Bloomberg

Precyzyjne dane dla danego notowania. Każdy produkt (nie jest to kartoteka towarowa tylko wartość słownikowa rozumiana jako międzynarodowa nazwa danego produktu przy konkretnych warunkach dostawy – INCOTERMS) może mieć dowolną ilość zdefiniowanych notowań i dla każdego z nich musi być na każdy dzień musi być wprowadzona wartość kwotowania. Wszystkie wartości są na chwilę obecną pobierane online z bazy danych agencji Bloomberg na żądanie użytkownika. Po wprowadzeniu wszystkich kwotowań wymaganych na dany dzień można z poziomu tej listy wykonać rekalkulacje indeksów cenowych i formuł cenowych.

Generator zamówień z kontraktów

Pobiera dane z kontraktu zakupowego lub sprzedażowego i pozwala na wystawienie zamówienia zakupowego lub sprzedażowego w pełni zgodnego z parametrami kontraktu przy zachowaniu wszystkich parametrów kontrolnych określonych na kontrakcie. W przypadku artykułu wiodącego wycenianego wg formuły cenowej podczas tworzenia zamówienia operator ma możliwość kalkulacji zamówienia wg formuły określonej na kontrakcie lub wskazania innej formuły, jeżeli formuła kontraktu jest liczona wg przyszłej wartości. Wartości ostateczne faktur zakupu i faktur sprzedaży są weryfikowane przez procesy BPM na dzień zapadalności danej formuły cenowej w kontrakcie i jest wysyłana informacja do użytkowników o konieczności wprowadzenia korekty wartości faktury sprzedaży lub weryfikacji wartości faktury zakupu.

Definicje formuły cenowej

Każda formuła cenowa może składać z dowolnej liczby elementów formuły cenowej. Wartość wynikowa formuły cenowej jest wynikiem operacji matematycznych na elementach tej formuły. Każdy element formuły cenowej jest wyliczany zdefiniowanym algorytmem jako średnia wartość z algorytmu tego elementu. Średnia jest wyliczana za okres zdefiniowany dla każdego elementu, mogą to być parametry typu – miesiąc, tydzień, dzień. Formuła cenowa może też być liczona wg przyszłej wartości. Do czasu wprowadzenia w systemie tych przyszłych wartości, wartość formuły prezentowana jest na zielono i oznaczana jako niezakończona.

Kontrola gęstości i zmienne przeliczniki jednostek magazynowych

Każdy towar o wskazanej kategorii (paliwo, LPG, bio) ma zawsze zdefiniowane przynajmniej dwie jednostki (jednostkę masy i objętości). Na karcie towaru mamy zapisane przeliczniki referencyjne tych jednostek. Ze względu na specyfikę tych produktów w zależności od temperatury te przeliczniki za każdym razem mogą być inne. Ta funkcjonalność pozwala na zmianę przeliczników jednostek w locie dla każdej transakcji niezależnie. Operator nie ma możliwości zatwierdzenia dokumentu bez wprowadzenia rzeczywistych wartości masy, objętości lub gęstości. Modyfikacje tych wartości skutkują nie tylko zmianą danych statystycznych elementu dokumentu (masa, objętość), ale również modyfikacją przeliczników jednostki magazynowej, jeżeli sprzedaż lub zakup jest w jednostce innej niż podstawowa.

Definicje repozytoriów

Dla obiegów dokumentów zdefiniowane zostały dedykowane repozytoria bazodanowe i plikowe (mogą być dowolnie rozbudowywane) Każdy załącznik wprowadzany w DMS musi być skierowany do wskazanego repozytorium. Każde repozytorium ma zdefiniowane niezależne uprawnienia dla grup użytkowników. Oznacza to, że wprowadzenie załącznika do repozytorium o ograniczonych uprawnieniach będzie skutkować brakiem dostępu do danego załącznika przez grupę, która nie posiada takich uprawnień. Wprowadzenie załączników DMS jest możliwe zarówno z pliku jak i metodą kopiuj-wklej, jeśli zapis jest w repozytorium plikowym to system zawsze zapisuje kopię pliku w ścieżce tego repozytorium. Z klientem zostało ustalone, że nikt poza administratorem domeny i systemem nie będzie miał niezależnego dostępu do ścieżki tego repozytorium. Co oznacza, że odczyt załączników jest możliwy tylko z poziomu systemu.

Książka nadawcza i odbiorcza

Niezależna od dedykowanych funkcjonalności obiegu dokumentów. Pozwala na ewidencję poczty wychodzącej. W tym przesyłek rejestrowanych i przesyłek z potwierdzeniem odbioru.

Definicja obiegu dokumentów

Każdy obieg ma zdefiniowane swoje etapy dla każdego etapu są przypisane grupy operatorów, którzy mogą zrealizować ten etap i dla każdego etapu zdefiniowana jest lista widocznych lub wymagalnych pól. Dodatkowo każdy typ obiegu może mieć zdefiniowanych swoich obserwatorów, którzy zawsze otrzymują informacje o pojawieniu się dokumentu w danym typie obiegu oraz mają zawsze do nich dostęp nawet jeżeli nie są przypisani do etapu. Każdy typ obiegu może mieć włączoną kontrolę wartości dokumentu (np. 1000 zł) oznacza to, że np. faktury zakupu wprowadzone w obiegu przekraczającej wartość 1000 zł nie mogą być realizowane tym wskazanym typem obiegu. Przejście dokumentu do każdego etapu może być notyfikowane mailem.